ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ทีมบรรณาธิการหนังสือคอมพิวเตอร์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จัดทำขึ้นโดยต้องการให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ อยากให้เป็นหนังสือคู่มือและเป็นแหล่งที่ใช้ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นทางด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สำหรับ ทางด้านความหมายของคำแต่ละคำ ได้เน้นในเรื่องความทันสมัยและถูกต้องเป็นสำคัญ โดยเป็นการรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ด้านไอที กว่า 3000 คำ เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ ทั้งคำย่อและคำเต็ม อธิบายกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ภาคผนวก รวมข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ พร้อมแนะนำเว็บไซต์ด้านการศึกษา มีภาพประกอบเสริมคำอธิบาย ซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน