9 ก.ย. 64 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยนายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกันธนาคารออมสินเขตแพร่ โดย นายบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ จัดพิธีรับมอบกล่องควบคุมอุณหภูมิวัคซีนและเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ให้กับโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดแพร่

9 ก.ย. 64 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยนายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกันธนาคารออมสินเขตแพร่ โดย นายบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ จัดพิธีรับมอบกล่องควบคุมอุณหภูมิวัคซีนและเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ให้กับโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดแพร่ เพื่อนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ในการปฏิงานภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ออกแบบและผลิตโดยครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมีเรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 9 เป็นประธานมอบ กับนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตัวแทนรับมอบซึ่งมีโรงพยาบาลรับมอบดังนี้

1. โรงพยาบาลแพร่

2. โรงพยาบาลสูงเม่น

3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

4. โรงพยาบาลลอง

5. โรงพยาบาลร้องกวาง

6. โรงพยาบาลสอง

7. โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

8. โรงพยาบาลวังชิ้น

จากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ของนักเรียน นักศึกษา เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (Digital School Bank) โครงการสร้างผู้ประกอบการวัยเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่