อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

, , , , ,

อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอาจารย์ของแต่ละแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่15 กันยายน 2564 ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต